Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ КОНТРАГЕНТИ И КЛИЕНТИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ „Диаболо Монт“ ЕООД, ЕИК: 203281113

„Диаболо Монт“ ЕООД, ЕИК: 203281113, събираме и обработваме лични данни на физически лица, наши клиенти, контрагенти, или други контакти („Вие“). Ние сме наясно с отговорността, която имаме, да се грижим за и да защитаваме вашите лични данни, да изпълняваме приложимото законодателство в областта на поверителността и защитата на личните данни. 

С настоящата Политика за поверителност на данните (“Политика“ или „Политика за поверителност“), бихме желали да Ви запознаем с начина, по който събираме и ползваме личните данни, които сте ни предоставили.  

  1. как събираме вашите лични данни
 • Ако се свържете с нас директно за целите на комуникация и преговори; 
 • Ако предоставите данните си при сключване на договор;
 • Ако оставите мейла си за някой от нашите безплатни или платени абонаменти
 • Ако предоставите банковите си данни при заплащане на дадена услуга
  1. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Следните категории лични данни могат за бъдат събрани от и за Вас в зависимост от това дали сте наш клиент, контрагент и какви наши услуги ползвате:

 • Относно физическата идентичност – имена, ЕГН, данни на лична карта, телефон, адрес на електронна поща;
 • Относно икономическа идентичност – финансово състояние, информация за банкови сметки;
  1. как могат да бъдат обработвани вашите лични данни

Обработването на личните Ви данни, съгласно действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и в частност на Общия регламент за защита на личните данни ЕС/2016/679 („Регламента“), трябва да бъде обосновано съгласно едно от няколко правни основания и от нас се изисква да посочим основанията за всяко едно ползване на Вашите данни в настоящата Политика. 

   1. Упражняване на правата и задълженията на Дружеството, възникнали в резултат на сключени с Вас договори;
 • Основание за обработване: изпълнение на договор по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента или спазването на законово задължение по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента;
   1. Осъществяване на финансово-счетоводна дейност от Дружеството при и по повод на сключените с Вас договори, в това число: получаване и нареждане на дължими суми по банкови сметки, издаване на фактури;
 • Основание за обработване: изпълнение на договор по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „б“ от Регламента или спазването на законово задължение по смисъла на чл. 6, ал.1 буква „в“ от Регламента;
   1. Спазване на законово задължение.
 • Предоставянето на лични данни с цел изпълнение на законови задължения, свързани с Вашите лични данни е изискване по закон и зависи от конкретно запитване, отправено към нас от съответните органи и власти.
   1. Предоставяне на данни на трети лица – обработващи лични данни.
 • Личните данни, които събираме, могат да бъдат предоставени за обработване на трети лица от името на Дружеството, например за счетоводни цели, в съответствие с изискванията на Регламента и при осигуряване защитата на правата на субектите на данни. 
   1. Трансфер на данни в държави извън Европейското икономическо пространство.
 • Дружеството не споделя Вашите лични данни с техни партньори, базирани извън Европейското икономическо пространство.
  1. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
   1. Ние защитаваме личните данни в строго съответствие с действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и в частност на Общия регламент за защита на личните данни ЕС/2016/679.
  2. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
   1. Съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо с оглед целта, за която сме ги получили. Ако данните Ви се обработват за две цели, ще ги запазим, докато целта с по-дълъг период за обработване бъде осъществена; но ще спрем да ги обработваме за тази цел с по-кратък период, след изтичането на този по-кратък период.
   2. Ние ограничаваме достъпа до Вашите данни до тези лица, които трябва да ги обработват за съответната цел.
   3. При определени обстоятелства можем да задържим личните Ви данни за по-дълги периоди от време, за да имаме точен запис на взаимоотношенията Ви с нас в случай на жалби или оспорвания или ако основателно считаме, че има възможност за съдебни спорове с оглед на които личните Ви данни ще бъдат необходими.
   4. Периодите на съхранение се основават на бизнес нуждите на Дружеството и съгласно приложимото законодателство. Личните данни, които вече не са необходими, се анонимизират необратимо (анонимизираните данни могат да бъдат запазени) или се унищожават.
  3. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Имате определени права във връзка с личните Ви данни, като например имате право да: 

     1. поискате от нас да Ви предоставим допълнителни подробности за това как се ползват Вашите данни; 
     2. поискате от нас да Ви предоставим достъп до личните Ви данни и да Ви предоставим копие от тях;
     3. получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и – когато е технически възможно – да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено, ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства;
     4. поискате от нас да актуализираме всички неточности в данните, които съхраняваме;
     5. поискате от нас да изтрием всички данни, за които вече нямаме законно основание да обработваме; 
     6. когато обработката се основава на съгласие и във връзка с директен маркетинг, Вие можете да оттеглите Вашето съгласие, за да спрем тази конкретна обработка, занапред;
     7. направите възражение срещу всяка обработка (включително профилиране) въз основа на легитимни интереси, освен ако нашите причини за извършване на тази обработка не представляват каквото и да било нарушение на Вашите права за защита на личните данни;
     8. поискате от нас да ограничим обработването на информацията Ви, напр. докато се разследва жалба.

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, например когато трябва да се защитят обществения интерес (например, при предотвратяването или разкриването на престъпления), или нашите интереси, или правата и свободите на другите. Ако упражнявате някое от посочените права, ние ще проверим Вашето право да го упражните и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.

Ако имате някакви въпроси относно обработването на Вашите данни, свържете се с нас по имейл contact@dmtrading.bg или на телефони:

Илиян Илиев: +359889204034

Валентин Фетваджиев: +359886579153

Стефани Тодорова: +359899222590

Основно лице за контакт във връзка с всички проблеми, възникнали при и по повод обработване на Вашите лични данни, включително искания за упражняване на Вашите права, Стефани Тодорова.

Ако не сте удовлетворени от обработването на Вашите данни или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете оплакване до Комисия за защита на личните данни, на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; тел.: 02/91-53-518, уебсайт: https://www.cpdp.bg.

За „Диаболо Монт“ ЕООД:

______________

Паскал Талларида, управител