Общи условия

Общи условия

Между фирмата ДИАБОЛО МОНТ ЕООД, бул. Витоша 32, 1303 София, България, регистрирана 203281113, представлявана от г-н Паскал Таларида, като управител, наричано по-нататък “Дружеството”.
Дружеството публикува продукти и услуги за обучение, поддръжка за предлаганите услуги, финансови анализи и транзакции специално за потребители достъпни чрез уебсайтове (https://dmtrading.bg, https://www.dmtrading.bg/blog/?lang = ен). Списъкът и описанието на предлаганите от Дружеството стоки и услуги могат да бъдат консултирани на посочените по-горе сайтове.

I. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА
Вие потвърждавате, че сте прочели правилата и условията, изложени по-долу, и изрично ги приемате без условности при задаване на поръчката. Настоящите общи условия на продажба уреждат договорните отношения между Дружеството и Вас, като двете части ги приемат без резерви. Тези общи условия на продажба ще имат предимство пред всички други условия, посочени в друг документ, с изключение на предварителното, изричното и писменото освобождаване. Те са приложими в международен план.

II. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Търговски марки, имена на домейни, продукти, софтуер, изображения, видеоклипове, текстове или по-общо информация и образователно съдържание, начин на търговия и анализ, обект на права на интелектуална собственост са и остават изключителна собственост на продавача при изключване на изображения и видеоклипове и текстове, свободни от права или предоставени от партньори или външно юридическо или физическо лице. Чрез тези ГСС не се извършва прехвърляне на права на интелектуална собственост. Всяко пълно или частично възпроизвеждане, модифициране или използване на тези услуги по каквато и да е причина е строго забранено без изричното писмено разрешение на Дружеството.

III. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ
Заглавията, описанията, основните характеристики и съответните цени на продуктите и услугите на Дружеството са достъпни на неговите уебсайтове.

III. А. ОБУЧЕНИЕ И КОУЧИНГ
Компанията предлага дистанционни и лични обучителни програми. Всяка програма е предмет на “споразумение за обучение”, описващо задълженията на Вас и Компанията, съдържанието, обществеността, образователната организация на обучението, трябва да изтеглите, прочетете и попълните в момента на регистрацията.

III. Б. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ, СТРАТЕГИЯ И УСЛУГИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Компанията продава услуга за анализ и анализ на фондовия пазар, която е предоставена за информационни цели и не представлява съвет или задължение за инвестиране или не. Вие носите цялата отговорност за използването на информацията, предоставена от компанията.

IV. ОТГОВОРНОСТИ
Вие декларирате, че познавате принципите и рисковете на финансовите пазари. В резултат на това декларирате, че сте запознати с финансовите рискове, свързани с търговията. В този смисъл, директорите, служителите, заинтересованите страни и партньорите на Компанията не могат да бъдат държани отговорни за грешки, пропуски, неподходящи инвестиции, технически проблеми, събития извън неговия контрол и, по-общо, за финансови загуби, които можете да реализирате, или резултати получени в практиката на търговия, произтичаща от услугите или продуктите, които тя търгува. Компанията гарантира, че съдържанието на нашите продукти и услуги е пълно, но не гарантира успеха ви на пазарите.

V. РЕЖИМИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Цените са в евро и всички данъци са включени. Всички услуги се заплащат в евро, лева или биткойн.
Трябва да следвате поредица от стъпки, специфични за всеки продукт или услуга, предлагани от Компанията на нейните уебсайтове, за да можете да извършите плащането и да потвърдите поръчката, включително попълване на формуляр, в който ще се появи информацията ви. За целите на изпълнението на поръчки, вие се задължавате да не използвате невярна, погрешна информация, да не се представяте за физическо или юридическо лице или да въведете име, което не сте упълномощени да използвате.
Плащането (абонаментно, месечно, депозитно или пълно) се дължи незабавно на поръчката, включително за предварителна заявка за продукти. Плащането може да се извърши с кредитна карта, превод или paypal. Сигурните онлайн плащания с кредитна карта се извършват от нашите доставчици на плащания. Предаваната информация е кодирана и не може да бъде прочетена по време на транспортиране по мрежата. Потвърждавате, че сте законният собственик на дебитната карта и че имате законно право да го използвате.
След получаване на плащането и договора за обучение или лиценза за ползване, надлежно попълнен и подписан, когато е необходимо, поръчката се потвърждава и вие автоматично ще получите потвърждение на поръчката и получаването на плащането, потвърждавайки създаването на вашия потребителски акаунт.
Компанията си запазва правото да откаже поръчката или да анулира профила Ви по всяко време и без предизвестие, в случай на неплащане или злоупотреба с услугата и съдържанието онлайн или например при невалидна заявка, извършена в недобросъвестност или по някаква легитимна причина. Също така, Компанията ще промени или предостави потребителско име по свой избор, по свое усмотрение, ако такова потребителско име нарушава или нарушава правата на което и да е лице или трета страна или е клеветническо, обидно или по друг начин злоупотреба или неподходящо.
Всеки брой е номинален и не може да се прехвърля. Вие оставате единствено отговорни за данните за достъп, предоставени по време на процеса на абониране. Нямате право да споделяте паролата или потребителското си име с друго лице или да разрешавате на друго лице да използва вашата парола и потребителско име за достъп до Услугите.
Плащанията в няколко пъти се извършват с депозит, последван от месечни плащания, първият от които започва месеца, следващ получаването на депозита.
Нашите абонаменти се подновяват автоматично в края на периода на абонамента (месечно, тримесечно или годишно).

VI. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Имате период на оттегляне от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на потвърждението на поръчката.
В случай на лично обучение, чието предоставяне се извършва по-късно от плащането, отказите за обученията, продавани от Дружеството, подлежат на санкции за възстановяване: ако отмяната се осъществи с повече от 90 дни от услугата, наказанието е в размер на 10% от общата сума, предвидена за поръчката. Ако отмяната настъпва от 89 до 30 дни от обучението, наказанието е равно на сума от 30%. Ако анулирането настъпва в рамките на 30 дни, наказанието е равно на 100% от плащането.
В случай на липса на ментор в деня на обучението, ще ви бъде предложена замяна на друга дата или възстановяване на вашата поръчка.
Във всички случаи всяко наказание се увеличава с размера на разходите за живот, пътните разходи или разписанията, които вече са фактурирани на Дружеството.

VII. НАЛИЧНОСТ
Датите на обучението и услугите, предоставени от Дружеството, са в съответствие с действителната му наличност. В случай на техническа неизправност или невъзможност за изпълнение на услугата, фирмата се задължава да ви информира възможно най-скоро чрез електронна поща или телефон.
Дружеството не може да носи отговорност за проблеми с достъпа или приемането на информация и съдържание по време на изпълнението на услугите.

VIII. Доказателство за договор
Записаните данни, потвърдени от електронната поща или потвърдителната поща, които ще получите по време на обработката на вашата резервация, представляват доказателство за всички минали транзакции. По същия начин, когато плащате по банков път, получаването на плащането е доказателство за финансовите транзакции.